California Earned Income Tax Credit

(CalEITC)

California Earned Income Tax Credit (CalEITC)

Nilikha ng dating Gobernador na si Jerry Brown at ng Lehislatura ang kauna-unahang California Earned Income Tax Credit (CalEITC). Sumali ang California sa 24 pang mga estado at sa Distrito ng Columbia sa pagpapatibay sa isang EITC ng estado para suplementuhan ang pederal na EITC.

Ano ang California Earned Income Tax Credit (CalEITC)?

 • Ang CalEITC ay isang cash back tax credit na nagbabalik ng pera sa bulsa ng mga nagtatrabahong pamilya at indibidwal ng California.
 • Sa unang taon nito, pinalaki ng CalEITC ang kita ng humigit-kumulang sa 385,000 pamilya, na naghati-hati sa halos $200 milyon mula sa cash-back credit.
 • Noong 2018, higit sa 1.4 milyong tao ang nag-claim ng credit, na umabot sa halos $400 milyon.

Maaari ba ako?

Maaari ka sa CalEITC kung:

 • Mayroon kang kita sa loob ng ilang mga limitasyon (tingnan ang tsart sa ibaba), AT
 • Ikaw, ang iyong asawa, at sinumang anak na kwalipikado ay mayroong social security number (SSN) bawat isa, AT
 • Hindi mo ginagamit ang “married/RDP filing separate” na status ng pag-file, AT
 • Nakatira ka sa California nang higit sa kalahati ng taon ng buwis
 • Ikaw ay 18 taong gulang pataas pagtapos ng taon ng buwis

Suriin ang tsart sa ibaba para makita kung ikaw ay maaari para rito at sa gaano kalaking halaga ka maaaring kwalipikado kapag nag-file ka ng iyong 2018 tax return.

# ng mga Anak

Pinakamalaking Kita CalEITC* Pederal na EITC*
Wala $16,750 $232 $519
1 $24,950 $1,554 $3,461
2 $24,950 $2,559 $5,716
3 o higit pa $24,950 $2,879 $6,431

*Hanggang sa

Gamitin ang Calculator ng CalEITC4me para sa mas tumpak na mga resulta sa pamamagitan ng pag-click dito.

Paano magtutulungan ang CalEITC at ang pederal na EITC?

 • Ang parehong credit ay maaari ngayong panahon ng buwis at maaaring magbigay sa iyo ng refund o bawasan ang halaga ng pera na kailangan mong bayaran.
 • Ang mga taga-California na kwalipikado para sa CalEITC ay malamang na magiging kwalipikado rin para sa pederal na EITC. Ito ay lubusang makapagpapalaki ng kita ng sambahayan para sa mga karapat-dapat na pamilya at indibidwal.

Hindi karapat-dapat sa CalEITC? Tingnan ang pederal na EITC.

Pahayag ng Epekto

Upang matulungan ang mga nagtatrabahong pamilya na magkaroon ng pagkakataon na umangat sa buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga bata sa mga sambahayan na nakakatanggap ng EITC ay mas magaling sa paaralan, mas malamang na magpatuloy sa kolehiyo at kumita nang mas malaki, na siyang nagpapaliwanag ng kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang mga pamilyang nahihirapan at umaasa lang sa kada sahod ay magkakaroon ng pondo para magsimula ng savings account, bumili ng gamit na kotse, makapagbayad sa oras ng mga babayarin, o makapagpundar sa edukasyon.

Mga Kaakibat

Contact Us

joanna.co@ypi.org
(213) 673-5952

VITA Locations

FamilySource Center (Hollywood/Central LA)
YPI FamilySource Center
1075 N. Western Ave, Ste. 110, Los Angeles, CA 90029
For appointments, call (323) 836-0055

 

Ventanilla (Pico-Union)
Mexican Consulate (as part of the Ventanilla de Asesoria Financiera program)
2401 W. 6th St., Los Angeles, CA 90057
For appointments, call (213) 351-6800 ext 2319

 

WorkSource Center (San Fernando Valley)
YPI WorkSource Center
13420 Van Nuys Blvd #221, Pacoima, CA 91331
Book appointments at ypiwsc.youcanbook.me

 

Miguel Contreras Learning Complex (Central LA)
Miguel Contreras Learning Complex – Parent Center
322 Lucas Ave., Los Angeles, CA 90017
Book appointments at mclc.youcanbook.me
YPI Community Empowerment
280 posts
264 followers
89 following
Serving LA communities with financial & technical resources that grant individuals tools to #empower them to live their best life. http://ypi.org/caleitc
 • 2
 • 0
 • 3
 • 0
 • 5
 • 0
 • 15
 • 0
 • 3
 • 0
 • 15
 • 0
Previous Post캘리포니아 근로 소득 세액 공제 (CalEITC)
Next PostCalifornia Earned Income Tax Credit (CalEITC) — Thai
Donate