California Earned Income Tax Credit

(CalEITC)

California Earned Income Tax Credit (CalEITC)

Si Gobernador Jerry Brown at ang Lehislatura ay lumikha ng kauna-unahang California Earned Income Tax Credit (CalEITC). Ang California ay sumapi sa 24 na iba pang mga etado at ang Distrito ng Columbia sa pagkuha ng estado ng EITC para tustusan ang pederal na EITC.

Ano ang California Earned Income Tax Credit (CalEITC)?

  • Ang CalEITC ay perang ibinabalik sa kreditong buwis na nagbabalik ng pera sa mga bulsa ng mga pamilyang manggagawa at indibiduwal sa California.
  • Sa unang taon nito, dinagdagan ng CalEITC ang kita ng mga 385,000 pamilya, na naghahati-hati sa halos $200 milyon mula sa kreditong ibinabalik na pera.

Karapat-dapat ba ako?

Maaari kang maging karapat-dapat sa CalEITC kung: · Ikaw ay kumita ng (http://caleitc4me.org/earned-income/) sa loob ng nabanggit na limit (tingnan ang tsart sa ibaba), AT

  • Ikaw, ang iyong asawa, at sinumang kwalipikadong mga anak (http://caleitc4me.org/qualifying-children/) na bawat isa ay social security number (SSN), AT
  • Hindi ka gumagamit ng “may-asawa/RDP na magkahiwalay na pag-file” na status sa pag-file, AT
  • Nakatira ka sa California nang mahigit kalahati ng taon sa pagbubuwis

Paano magtatrabahong magkasama ang CalEITC at ang pederal na EITC?

Ang lahat ng kredito ay magiging available sa panahon ng pagbubuwis na ito at maaaring magbigay sa iyo ng pagbabalik ng salapi o pagbabawas ng halaga ng pera na malamang na maging utang mo.

Ang mga Taga-California na kwalipikado para sa CalEITC ay malamang na kwalipikado rin para sa pederal na EITC. Ito ay magdaragdag nang malaki sa kita ng sambahayan para sa mga karapat-dapat na pamilya at indibiduwal.

Hindi karapat-dapat sa CalEITC? Tingnan ang pederal na EITC (http://caleitc4me.org/federal-earned-income-tax-credit/).

Mariing Pahayag

Para tulungan ang mga pamilya na magkaroon ng pagkakataon na magpatuloy. Ipinakikita ng pag-aaral na ang mga kabataan sa sambahayan na tumatanggap ng EITC na nag-aaral nang mas mabuti sa paralan, ay mas malamang na papasok sa kolehiyo at mas kikita nang higit, na nagpapaganda sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang mga nagsisikap na pamilya na umaasa sa bawat paycheck ay magkakaroon ng pondo para simulan ang savings account, bumili ng lumang sasakyan, bayaran ang mga bayarin, o mamuhunan sa edukasyon.

Mga Kasosyo

Previous Post캘리포니아 근로 소득 세액 공제 (CalEITC)
Next PostCalifornia Earned Income Tax Credit (CalEITC) — Thai